Dôležité upozornenie pre držiteľov exemplára VLKA DRAVÉHO

Sticky

Zaslanie písomného oznámenia o držbe a spôsobe nadobudnutia exemplára vlka dravého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v termíne do 31. decembra 2021

V súvislosti so zmenou statusu ochrany vlka dravého (Canis lupus) účinnosťou novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) sa blíži ukončenie prechodného obdobia do 31. decembra 2021, ktoré prináša zmeny vo vzťahu k držbe exemplára vlka dravého. V rámci prechodného ustanovenia vyhlášky sa umožňuje doterajším držiteľom chránených živočíchov, ktoré do účinnosti vyhlášky (do 31.mája 2021) chránenými neboli, ponechať si v ich držbe bez toho, aby potrebovali požiadať o výnimku na ich držbu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak písomne oznámia ich držbu a spôsob ich nadobudnutia organizácii ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR) do 31. decembra 2021. Bližšie informácie nájdete na stránke:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20845

Vážené poľovníčky a poľovníci,


od 1.4.2021 platí výnimka pre držiteľov poľovných lístkov na plnenie opatrení proti africkému moru ošípaných.

Dôrazne upozorňujeme, že držitelia poľovných lístkov môžu od 1. apríla 2021 vycestovať mimo okres a môžu vychádzať po 20-tej hodine LEN z dôvodu plnenia opatrení proti šíreniu AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH.

Dôrazne tiež upozorňujeme, že vykonávanie ostatných poľovníckych činností je naďalej obmedzené územím okresu a časovo do 20-tej hodiny.

Oprávnenosť pohybu držiteľ poľovného lístka preukazuje platným poľovným lístkom a v prípade individuálnej poľovačky platným povolením na lov diviačej zveri alebo v prípade spoločnej poľovačky pozvaním od užívateľa poľovného revíru, ktorý spoločnú poľovačku organizuje 

Presnú citáciu uznesenia Vlády SR č. 176/2021 si môžete prečítať na našom webe tu:

https://polovnickakomora.sk/sk/2283-vlada-schvalila-vynimku-pre-vykon-prava-polovnictva.html

K dispozícii je aj nové znenie Národného eradikačného programu proti AMO v diviačej populácii:

https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/2282-narodny-eradikacny-program-pre-amo-v-diviacej-populacii-2021.html

Venujte pozornosť tomuto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=aZra17iJhs4

MPaRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas lockdown-u

MP logoVláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra. V uznesení sú vymenované jednotlivé výnimky zo zákazu vychádzania.
Podľa časti B bodu 14 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť. Dôvody pobytu v prírode nie sú v uznesení špecifikované.
Pod pobytom v prírode sa teda podľa názoru ministerstva rozumie aj pobyt v prírode za účelom lovu zveri individuálnym spôsobom lovu.
Účelom vydaného uznesenia je znížiť mobilitu občanov a zamedziť ich stretávaniu a zhromažďovaniu, s cieľom spomaliť šírenie COVID-19. V časti E v bode E.6 sa preto odporúča všetkým osobám vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami aj v exteriéri. Pri spoločných poľovačkách k takýmto kontaktom môže dochádzať.

Podľa posúdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nie je v predmetnom uznesení vlády výnimka zo zákazu vychádzania pre organizovanie spoločných poľovačiek.

Ministerstvo vydalo 16.12.2020 mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v čase ochrany č. 12680/2020-730, ako aj mimoriadne povolenie lovu inej raticovej zveri v čase ochrany č. 12661/2020-730. Užívatelia poľovných revírov teda budú mať možnosť loviť zver aj po uplynutí vyhláškou určeného času lovu. Takisto spoločné poľovačky budú môcť organizovať celoročne, v závislosti od platných opatrení vydaných v súvislosti s COVID-19, ako aj prípadných opatrení vydaných jednotlivými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami v súvislosti s africkým morom ošípaných.

Ing. Bibiana Kapustová
riaditeľka odboru

ÚVZ SR dňa 19.10.2020 povolilo organizovanie spoločných poľovačiek, nakoľko zákaz zhromažďovania sa nevzťahuje na ich organizovanie. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia. Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných (AMO), ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobeným zverou, je tak plne umožnené.

Pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu bydliska pri výkone práva poľovníctva teda nie je obmedzený.
Keďže ľudia si vysvetľujú nariadenia po svojom, tak to zopakujeme radšej ešte raz: Poľovník sa podľa vydaných nariadení od 24.10.2020 nemôže presúvať do iného okresu, ani keď tam vykonáva právo poľovníctva! Takúto výnimku uznesenie Vlády SR neumožňuje.

Viac informácií na stránke: https://www.polovnickakomora.sk/sk/

diviak

AMO: NARIADENIE HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA !!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť:

  • zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (noktovízory bez vlastnej zámernej osnovy, zdroje umelého osvetlenia, zariadenia na osvetlenie terčov).
  • nesprávny spôsob lovu podl’a § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov; loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru; loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku; loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený).

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

                                                                                                                         V Bratislave, 15.8.2019

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára – AMO 2019, stiahni tu:

nariadenie_AMO_2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vítame Vás na stránke Poľovníckeho združenia Zákamenné.