Sticky

MPaRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas lockdown-u

MP logoVláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra. V uznesení sú vymenované jednotlivé výnimky zo zákazu vychádzania.
Podľa časti B bodu 14 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť. Dôvody pobytu v prírode nie sú v uznesení špecifikované.
Pod pobytom v prírode sa teda podľa názoru ministerstva rozumie aj pobyt v prírode za účelom lovu zveri individuálnym spôsobom lovu.
Účelom vydaného uznesenia je znížiť mobilitu občanov a zamedziť ich stretávaniu a zhromažďovaniu, s cieľom spomaliť šírenie COVID-19. V časti E v bode E.6 sa preto odporúča všetkým osobám vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami aj v exteriéri. Pri spoločných poľovačkách k takýmto kontaktom môže dochádzať.

Podľa posúdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nie je v predmetnom uznesení vlády výnimka zo zákazu vychádzania pre organizovanie spoločných poľovačiek.

Ministerstvo vydalo 16.12.2020 mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v čase ochrany č. 12680/2020-730, ako aj mimoriadne povolenie lovu inej raticovej zveri v čase ochrany č. 12661/2020-730. Užívatelia poľovných revírov teda budú mať možnosť loviť zver aj po uplynutí vyhláškou určeného času lovu. Takisto spoločné poľovačky budú môcť organizovať celoročne, v závislosti od platných opatrení vydaných v súvislosti s COVID-19, ako aj prípadných opatrení vydaných jednotlivými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami v súvislosti s africkým morom ošípaných.

Ing. Bibiana Kapustová
riaditeľka odboru

P E T Í C IA

občanov Slovenskej republiky – priateľov prírody a poľovníctva spísaná na základe zákona č. 85/1990 Zb . o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“).

POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL – ZA ZACHOVANIE ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKA

Vyplnený petičný hárok prineste do 20.11.2020 Jurajovi Bajovi.
Informácie o petícii a petičný hárok nájdete tu:

spolocne polovacky

ÚVZ SR dňa 19.10.2020 povolilo organizovanie spoločných poľovačiek, nakoľko zákaz zhromažďovania sa nevzťahuje na ich organizovanie. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia. Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných (AMO), ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobeným zverou, je tak plne umožnené.

Pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu bydliska pri výkone práva poľovníctva teda nie je obmedzený.
Keďže ľudia si vysvetľujú nariadenia po svojom, tak to zopakujeme radšej ešte raz: Poľovník sa podľa vydaných nariadení od 24.10.2020 nemôže presúvať do iného okresu, ani keď tam vykonáva právo poľovníctva! Takúto výnimku uznesenie Vlády SR neumožňuje.

Viac informácií na stránke: https://www.polovnickakomora.sk/sk/

diviak

AMO: NARIADENIE HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA !!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť:

  • zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (noktovízory bez vlastnej zámernej osnovy, zdroje umelého osvetlenia, zariadenia na osvetlenie terčov).
  • nesprávny spôsob lovu podl’a § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov; loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru; loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku; loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený).

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

                                                                                                                         V Bratislave, 15.8.2019

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára – AMO 2019, stiahni tu:

nariadenie_AMO_2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vítame Vás na stránke Poľovníckeho združenia Zákamenné.