Vitajte!

Sticky

PZ zakamenne

 

diviak

AMO: NARIADENIE HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA !!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť:

  • zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (noktovízory bez vlastnej zámernej osnovy, zdroje umelého osvetlenia, zariadenia na osvetlenie terčov).
  • nesprávny spôsob lovu podl’a § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov; loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru; loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku; loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený).

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

                                                                                                                         V Bratislave, 15.8.2019

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára – AMO 2019, stiahni tu:

nariadenie_AMO_2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vítame Vás na stránke Poľovníckeho združenia Zákamenné.